ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมการพัฒนาครู (สยามกัมมาจล : ภาคกลาง)


โปรแกรมอบรมการพัฒนาครู โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล กลุ่มโรงเรียนภาคกลาง
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555

Day 1
07.00 – 08.00       รับประทานอาหารเช้า
08.0    – 10.00      - ดูงาน (กิจกรรม/ วิถีชีวิต ของนักเรียน)
    - บรรยายสรุปโรงเรียน LPMP
10.00 – 10.30       รับประทานอาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00       นำเสนอ Best  practices PBL (Problem based learning) 
                             3 โปรเจค (ผ้า, Animation, ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน)
12.00 – 13.00       รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30       - ผู้บริหาร  เรียนรู้กระบวนการ PLC 
                               (Professional Learning Community) : ภาค 1
     - ครู  เรียนรู้การออกแบบหน่วย PBL
          (Problem based learning) : ภาค 1
14.30 – 15.00       รับประทานอาหารว่างบ่าย
15.00 – 17.00       - ผู้บริหาร  เรียนรู้กระบวนการ PLC  
                               (Professional Learning Community) : ภาค 2
     - ครู  เรียนรู้การออกแบบหน่วย PBL
          (Problem based learning) : ภาค 2
17.00 – 18.00       ผู้บริหารและครูฝึกทักษะการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                             และทำ AAR (After Action Review), 
                             BAR (Before Action Review)
         • ผู้บริหาร (*Concept  PLC / สร้างบรรยากาศ PLC  / 
       จับประเด็น บันทึก สรุปความ  / การสะท้อนงาน 
       เช่น AARการถอดบทเรียน Deep listening
         • ครู (อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ / โยงกับสิ่งที่ได้ทำ PBL
       สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ)
18.00 – 19.00       รับประทานอาหารเย็น


Day 2
07.00 – 08.00       รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 10.00       การบ่มเพาะปัญญาภายใน / จิตศึกษา / ซึมซับวิถี : ภาค 1
10.00 – 10.30       รับประทานอาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00       การบ่มเพาะปัญญาภายใน / จิตศึกษา / ซึมซับวิถี : ภาค 1
12.00 – 13.00       รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30       - ผู้บริหาร  ใช้กระบวนการ PLC  
                               เพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียน : ภาค 1
     - ครู  พัฒนาหน่วย PBL ต่อ 
       เพิ่มเติมเครื่องมือกระตุ้นคิดหลายระดับ: ภาค 1
14.30 – 15.00       รับประทานอาหารว่างบ่าย
15.00 – 17.00       - ผู้บริหาร  ใช้กระบวนการ PLC  
                                เพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียน: ภาค 2
     - ครู  พัฒนาหน่วย PBL ต่อ 
        เพิ่มเติมเครื่องมือกระตุ้นคิดหลายระดับ: ภาค 2
17.00 – 18.00       ผู้บริหารและครูฝึกทักษะการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ 
                             AAR (After Action Review), BAR (Before Action Review)
ผู้บริหาร (Concept  PLC / สร้างบรรยากาศ PLC  
  /จับประเด็น บันทึก สรุปความ  / การสะท้อนงาน 
  เช่น AAR / การถอดบทเรียน Deep listening
ครู (อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ / โยงกับสิ่งที่ได้ทำ PBL 
  /สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ)
18.00 – 19.00       รับประทานอาหารเย็น


Day 3
07.00 – 08.00       รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 10.00       - คณิตศาสตร์นอกกะลา
                             - ภาษาไทยนอกกะลา
10.00 – 10.30       รับประทานอาหารว่างเช้า
10.30 – 12.00       - ถาม ตอบ
                             - AAR ใหญ่
12.00 – 13.00       รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30       กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
14.30 – 15.00       รับประทานอาหารว่างบ่าย
15.00                    เดินทางกลับ