ติดตามเรื่องราว

..เรียนรู้ จากความยาก..-
บางทีการทำให้เส้นทางสู่ความจริงคดเคี้ยวมากขึ้นสักหน่อยเพื่อให้เกิดระทางที่ยาวไกลขึ้นอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตที่ต้องการเวลากับการค้นหาความหมาย นั่นล่ะ -PBL
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

“เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 4 / 2555 : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาสรุปการเสวนาวิชาการ
“เวทีปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 4 / 2555
“การศึกษาทางเลือกทางหลักของหลายคน”
1 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ได้เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ “เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 4 / 2555 : การศึกษาทางเลือกทางหลักของหลายคน ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และผู้แทนสื่อมวลชน จำนวนประมาณ 70 คน ผลการเสวนามีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1.    ย้ำเจตนารมณ์การเสวนา “เวทีปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล”
1.1 พื้นฐานความเชื่อมั่น : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ประเทศไทยดีขึ้น เกิดและเป็นจริงได้จากระดับหน่วยปฏิบัติ  ไม่จำเป็นต้องรอส่วนกลางเสมอไป
1.2 หลักพื้นฐานของการเสวนา : จุดประกายผ่านความสำเร็จของกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม และคิดขยายผล  ด้วยการมองไปข้างหน้า ใช้กรณีศึกษาที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจและคิดหาทางขยายผลความสำเร็จ
2.       กรณีศึกษา : รูปธรรมเชิงประจักษ์และพิสูจน์ได้ในทางวิชาการ
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา : โรงเรียนนอกกะลา 
     1) โรงเรียนที่ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนแม้ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยของประชากรต่ำที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนเอกชน ดำเนินการโดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคและกิจกรรมการหารายได้ของโรงเรียน
     2) เจตนารมณ์สู่วิธีบริหารจัดการที่แตกต่าง : ด้วยมุ่งหมายเป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนทางหลัก โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เต็มศักยภาพ และให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การดำเนินงานจึงมีการควบคุมปัจจัยนำเข้าต่างๆ ให้มีความแตกต่างจากโรงเรียนของรัฐให้น้อยที่สุด แต่คุมเป้าหมายปลายทาง (ครู เด็ก และผู้ปกครอง) ผ่านวิธีบริหารจัดการที่แตกต่าง ได้แก่ เด็กได้มาโยวิธีการจับสลาก งบประมาณในการบริหารไม่มากกว่าโรงเรียนของรัฐ ครูมาจากแหล่งเดียวกับครุของรัฐ  ปริมารเด็กต่อห้องอยู่ในระดับที่เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศคืออยู่ที่ประมาณ 30 คนต่อห้อง  จำนวนครูที่ไม่มากในค่าเฉลี่ยของประเทศเหมือนกัน  หลักสูตรต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางเหมือนกัน  แต่ใช้วิธีการพัฒนาที่ต่างไป ซึ่งนับจากเริ่มดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 9 ปี มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นบทพิสูจน์ จนกระทั่งมีผู้ขอดูงานเพื่อเผยแพร่ขยายผลจากหลายจังหวัด กว่าสามหมื่นคน
     3) ปัจจัยความสำเร็จ  ได้แก่ เรื่องที่หนึ่งเขย่ากรอบความคิด  ในเรื่องเป้าหมายต่อการศึกษา ว่าผลสำเร็จของการศึกษาไม่ใช่การเข้ามหาวิทยาลัย หรือการที่ได้ทำอาชีพที่มีรายได้สูงๆ เรื่องที่สองคือการแสวงหาการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนามากกว่าเพื่อการตัดสิน  และเรื่องที่สามคือกระบวนการพัฒนาครู  เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยปรับเจตคติของครูและผู้ปกครอง การปรับกระบวนการพัฒนา ทั้งในเรื่องการพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยพัฒนาความฉลาดภายในด้วยวิธีการจิตศึกษา ใช้จิตวิทยาทางบวกให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและความฉลาดภายนอกผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem based learning(PBL) ให้เรียนรู้จากปัญหา และก็ใช้ทักษะที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม http://youtu.be/uRheh_aEe70 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น